Theo chính sách chung khi mua hàng để đảm bảo lợi ích hai bên đã thống nhất.